ตัวชี้วัด 2.06.12.100 : 100. อัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค (เป้าหมายจังหวัด 0)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1130
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 20 2 10.00 20 0 0.00 20 1 5.00 20 1 5.00 20 0 0.00
02 : วังทรายพูน 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00
04 : ตะพานหิน 15 0 0.00 15 0 0.00 15 0 0.00 15 0 0.00 15 0 0.00
05 : บางมูลนาก 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00
06 : โพทะเล 14 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00
07 : สามง่าม 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00
08 : ทับคล้อ 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00
09 : สากเหล็ก 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00
10 : บึงนาราง 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00
11 : ดงเจริญ 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00
12 : วชิรบารมี 7 1 14.29 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 1 14.29
รวม 106 3 2.83 106 0 0.00 106 1 0.94 106 1 0.94 106 1 0.94
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.45 น. (00:00:00)