ตัวชี้วัด 2.06.13.076 : 76. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 2927
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน
01 : เมืองพิจิตร 368 6 16.30 368 6 16.30 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 2 0 0.00 2 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 7 0 0.00 7 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 154 0 0.00 154 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 79 0 0.00 79 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 16 0 0.00 16 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 2 0 0.00 2 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 4 0 0.00 4 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
10 : บึงนาราง 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 14 0 0.00 14 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 648 6 9.26 648 6 9.26 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.07 น. (00:01:23)