ตัวชี้วัด 2.06.13.100 : 100.อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 572
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 433 7 1.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 10 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 27 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 264 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 292 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 47 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 11 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 11 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 35 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,132 7 0.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)