ตัวชี้วัด 2.06.14.102 : 102.ร้อยละของการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1124
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 106 63 59.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 72 28 38.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 58 20 34.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 82 47 57.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 81 40 49.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 73 38 52.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 82 38 46.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 47 19 40.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 39 20 51.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 27 20 74.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 29 14 48.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 42 12 28.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 738 359 48.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)