ตัวชี้วัด 2.06.15.079 : 79. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 3358
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 1,081 1 0.09 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 196 3 1.53 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 217 28 12.90 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 404 35 8.66 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 522 26 4.98 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 409 45 11.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 236 43 18.22 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 453 52 11.48 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 104 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 107 19 17.76 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 108 47 43.52 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 151 24 15.89 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 3,988 323 8.10 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 00.31 น. (00:00:00)