ตัวชี้วัด 2.06.15.084 : 84. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 35)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 2035
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 114,647 13,499 11.77 31,814 4,210 13.23 29,596 4,206 14.21 26,613 2,293 8.62 26,624 2,790 10.48
02 : วังทรายพูน 19,191 3,909 20.37 5,316 1,091 20.52 4,901 913 18.63 4,028 845 20.98 4,946 1,060 21.43
03 : โพธิ์ประทับช้าง 63,758 14,373 22.54 18,192 3,837 21.09 18,504 3,239 17.50 12,906 3,287 25.47 14,156 4,010 28.33
04 : ตะพานหิน 60,739 19,579 32.23 16,999 5,041 29.65 16,667 4,360 26.16 13,299 4,928 37.06 13,774 5,250 38.12
05 : บางมูลนาก 44,577 12,113 27.17 11,636 2,934 25.21 12,803 3,262 25.48 9,971 3,223 32.32 10,167 2,694 26.50
06 : โพทะเล 86,300 42,509 49.26 24,075 11,657 48.42 21,927 11,953 54.51 20,013 10,184 50.89 20,285 8,715 42.96
07 : สามง่าม 37,134 16,913 45.55 11,109 4,993 44.95 10,379 5,092 49.06 7,639 3,250 42.54 8,007 3,578 44.69
08 : ทับคล้อ 36,037 12,680 35.19 12,073 3,573 29.59 8,676 3,218 37.09 7,210 2,872 39.83 8,078 3,017 37.35
09 : สากเหล็ก 23,975 9,663 40.30 6,223 2,676 43.00 6,637 2,618 39.45 5,344 2,171 40.63 5,771 2,198 38.09
10 : บึงนาราง 28,123 10,132 36.03 7,033 3,102 44.11 8,710 4,024 46.20 5,643 1,684 29.84 6,737 1,322 19.62
11 : ดงเจริญ 27,950 5,936 21.24 7,531 2,011 26.70 6,941 1,491 21.48 6,397 1,145 17.90 7,081 1,289 18.20
12 : วชิรบารมี 39,280 9,518 24.23 11,436 3,923 34.30 11,712 2,126 18.15 8,207 1,832 22.32 7,925 1,637 20.66
รวม 581,711 170,824 29.37 163,437 49,048 30.01 157,453 46,502 29.53 127,270 37,714 29.63 133,551 37,560 28.12
วันที่ประมวลผล :: 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.31 น. (00:00:00)