ตัวชี้วัด 2.06.15.103 : 103.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1032
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 445,123 61,389 13.79 175,688 16,045 9.13 136,035 22,935 16.86 117,711 20,316 17.26 15,689 2,093 13.34
02 : วังทรายพูน 68,265 10,828 15.86 26,561 3,052 11.49 20,016 3,396 16.97 18,842 3,874 20.56 2,846 506 17.78
03 : โพธิ์ประทับช้าง 125,525 17,384 13.85 46,949 3,690 7.86 42,345 6,260 14.78 31,100 6,363 20.46 5,131 1,071 20.87
04 : ตะพานหิน 220,958 35,551 16.09 83,495 8,711 10.43 70,172 12,050 17.17 58,190 12,632 21.71 9,101 2,158 23.71
05 : บางมูลนาก 114,374 27,773 24.28 36,152 5,135 14.20 37,941 9,440 24.88 35,359 11,460 32.41 4,922 1,738 35.31
06 : โพทะเล 177,586 41,978 23.64 71,350 10,250 14.37 52,433 16,108 30.72 47,911 14,011 29.24 5,892 1,609 27.31
07 : สามง่าม 106,669 24,938 23.38 47,542 9,067 19.07 30,357 7,665 25.25 24,770 7,014 28.32 4,000 1,192 29.80
08 : ทับคล้อ 122,749 21,998 17.92 50,361 6,125 12.16 35,834 7,592 21.19 33,639 7,478 22.23 2,915 803 27.55
09 : สากเหล็ก 68,702 15,237 22.18 27,628 4,242 15.35 19,235 4,652 24.19 19,239 5,601 29.11 2,600 742 28.54
10 : บึงนาราง 65,565 14,140 21.57 26,122 3,044 11.65 20,782 4,717 22.70 16,499 5,454 33.06 2,162 925 42.78
11 : ดงเจริญ 63,363 6,758 10.67 25,127 2,327 9.26 19,901 2,011 10.11 15,517 1,923 12.39 2,818 497 17.64
12 : วชิรบารมี 63,059 11,371 18.03 18,318 3,009 16.43 22,345 3,933 17.60 19,135 3,847 20.10 3,261 582 17.85
รวม 1,641,938 289,345 17.62 635,293 74,697 11.76 507,396 100,759 19.86 437,912 99,973 22.83 61,337 13,916 22.69
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)