ตัวชี้วัด 2.06.15.104 : 104.ร้อยละ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ-(เปรียบเทีบกับยาแผนปัจจุบัน) ระดับ รพท. ระดับ รพช. ระดับ รพสต.

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 980
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 147,541,025 1,234,062 0.84 46,700,401 370,992 0.79 50,847,304 457,299 0.90 43,831,220 352,641 0.80 6,162,100 53,131 0.86
02 : วังทรายพูน 10,761,260 142,230 1.32 3,019,462 27,965 0.93 3,469,236 48,667 1.40 3,594,351 55,671 1.55 678,212 9,928 1.46
03 : โพธิ์ประทับช้าง 18,341,250 511,790 2.79 6,144,958 91,158 1.48 5,790,657 170,888 2.95 5,502,097 207,287 3.77 903,537 42,457 4.70
04 : ตะพานหิน 54,803,776 893,937 1.63 16,522,042 129,595 0.78 17,227,466 210,418 1.22 17,906,760 493,509 2.76 3,147,508 60,414 1.92
05 : บางมูลนาก 37,884,269 527,257 1.39 12,038,156 122,638 1.02 12,010,999 175,934 1.46 11,928,672 198,323 1.66 1,906,442 30,362 1.59
06 : โพทะเล 20,272,015 1,142,024 5.63 6,136,936 103,410 1.69 6,339,151 214,442 3.38 6,982,357 768,567 11.01 813,572 55,606 6.83
07 : สามง่าม 36,515,548 255,854 0.70 16,094,050 51,006 0.32 9,900,237 78,915 0.80 9,168,049 101,542 1.11 1,353,212 24,392 1.80
08 : ทับคล้อ 16,285,399 606,937 3.73 5,628,950 139,415 2.48 5,042,485 182,584 3.62 5,214,056 262,814 5.04 399,908 22,124 5.53
09 : สากเหล็ก 14,708,520 207,493 1.41 6,465,113 40,126 0.62 3,649,893 69,248 1.90 3,985,724 87,028 2.18 607,790 11,092 1.82
10 : บึงนาราง 7,912,320 441,927 5.59 2,411,111 77,246 3.20 2,501,405 117,766 4.71 2,676,553 216,749 8.10 323,251 30,166 9.33
11 : ดงเจริญ 7,787,373 176,653 2.27 2,390,931 33,998 1.42 2,434,173 39,311 1.61 2,537,484 89,422 3.52 424,785 13,923 3.28
12 : วชิรบารมี 19,166,929 197,662 1.03 3,658,990 35,196 0.96 5,951,433 60,027 1.01 8,597,536 89,045 1.04 958,969 13,394 1.40
รวม 391,979,684 6,337,826 1.62 127,211,100 1,222,745 0.96 125,164,439 1,825,499 1.46 121,924,859 2,922,598 2.40 17,679,286 366,989 2.08
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:01)