ตัวชี้วัด 2.06.16.105 : 105.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 416
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
: 10,346 9,762 94.36 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 10,346 9,762 94.36 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)