ตัวชี้วัด 2.06.17.087 : 87. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired <ร้อยละ 26

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 2073
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 277 124 44.77 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 32 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 10 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 72 14 19.44 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 74 11 14.86 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 10 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 2 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 7 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 13 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 26 5 19.23 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 11 2 18.18 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 34 1 2.94 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 568 157 27.64 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 00.31 น. (00:00:00)