ตัวชี้วัด 2.06.17.108 : 108.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 808
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 293 150 51.19 120 57 47.50 100 55 55.00 73 38 52.05 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 39 8 20.51 9 3 33.33 10 2 20.00 20 3 15.00 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 8 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 119 42 35.29 40 12 30.00 33 14 42.42 46 16 34.78 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 75 22 29.33 26 8 30.77 21 5 23.81 27 9 33.33 1 0 0.00
06 : โพทะเล 8 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 8 2 25.00 3 1 33.33 1 0 0.00 4 1 25.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 9 3 33.33 3 1 33.33 2 0 0.00 4 2 50.00 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 16 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 0 0 nan
รวม 575 227 39.48 216 82 37.96 177 76 42.94 181 69 38.12 1 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)