ตัวชี้วัด 2.06.18.110 : 110.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 935
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 33 5 15.15 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 4 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 2 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 11 2 18.18 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 13 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
07 : สามง่าม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
08 : ทับคล้อ 4 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 68 7 10.29 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)