ตัวชี้วัด 2.06.18.111 : 111.ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1517
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 70 33 47.14 31 14 45.16 18 12 66.67 20 7 35.00 1 0 0.00
02 : วังทรายพูน 4 4 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 13 2 15.38 5 1 20.00 5 1 20.00 3 0 0.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 18 11 61.11 4 4 100.00 5 4 80.00 9 3 33.33 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 21 13 61.90 12 7 58.33 3 3 100.00 6 3 50.00 0 0 nan
06 : โพทะเล 15 0 0.00 1 0 0.00 12 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00
07 : สามง่าม 10 0 0.00 2 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 4 4 100.00 0 0 nan 2 2 100.00 2 2 100.00 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 3 1 33.33 1 1 100.00 0 0 nan 2 0 0.00 0 0 nan
รวม 158 68 43.04 57 28 49.12 51 23 45.10 48 17 35.42 2 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)