ตัวชี้วัด 2.06.18.112 : 112.ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 896
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 19 14 73.68 0 0 nan 19 14 73.68 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 2 1 50.00 0 0 nan 2 1 50.00 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4 1 25.00 0 0 nan 4 1 25.00 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 8 8 100.00 0 0 nan 8 8 100.00 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 5 5 100.00 0 0 nan 5 5 100.00 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 2 2 100.00 0 0 nan 2 2 100.00 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 1 1 100.00 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 6 6 100.00 0 0 nan 6 6 100.00 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 3 3 100.00 0 0 nan 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11 : ดงเจริญ 4 4 100.00 0 0 nan 4 4 100.00 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 2 1 50.00 0 0 nan 2 1 50.00 0 0 nan 0 0 nan
รวม 56 46 82.14 0 0 nan 56 46 82.14 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:29)