ตัวชี้วัด 2.06.19.100 : 100. ร้อยละของผู้ได้รับการคัดกรองมะเร็งช่องปาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 927
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 9,548 2,542 26.62 0 0 nan 0 0 nan 9,548 2,542 26.62 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 4,368 1,043 23.88 0 0 nan 0 0 nan 4,368 1,043 23.88 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4,690 3,374 71.94 0 0 nan 0 0 nan 4,690 3,374 71.94 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 6,358 2,030 31.93 0 0 nan 0 0 nan 6,358 2,030 31.93 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 7,308 2,080 28.46 0 0 nan 0 0 nan 7,308 2,080 28.46 0 0 nan
06 : โพทะเล 6,942 2,008 28.93 0 0 nan 0 0 nan 6,942 2,008 28.93 0 0 nan
07 : สามง่าม 4,795 568 11.85 0 0 nan 0 0 nan 4,795 568 11.85 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 4,703 2,134 45.38 0 0 nan 0 0 nan 4,703 2,134 45.38 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 2,297 398 17.33 0 0 nan 0 0 nan 2,297 398 17.33 0 0 nan
10 : บึงนาราง 4,942 2,853 57.73 0 0 nan 0 0 nan 4,942 2,853 57.73 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 2,804 1,724 61.48 0 0 nan 0 0 nan 2,804 1,724 61.48 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 5,765 492 8.53 0 0 nan 0 0 nan 5,765 492 8.53 0 0 nan
รวม 64,520 21,246 32.93 0 0 nan 0 0 nan 64,520 21,246 32.93 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. (00:00:00)