ตัวชี้วัด 2.06.19.115 : 115. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired (เป้าหมายจังหวัดไม่เกินร้อยละ 26)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1292
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 396 184 46.46 119 54 45.38 115 61 53.04 99 37 37.37 63 32 50.79
02 : วังทรายพูน 30 3 10.00 9 1 11.11 11 0 0.00 6 0 0.00 4 2 50.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 6 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00
04 : ตะพานหิน 164 35 21.34 40 4 10.00 31 6 19.35 61 14 22.95 32 11 34.38
05 : บางมูลนาก 120 31 25.83 27 3 11.11 25 3 12.00 38 16 42.11 30 9 30.00
06 : โพทะเล 16 2 12.50 9 1 11.11 2 0 0.00 4 1 25.00 1 0 0.00
07 : สามง่าม 4 0 0.00 0 0 nan 3 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 28 2 7.14 6 0 0.00 11 2 18.18 10 0 0.00 1 0 0.00
12 : วชิรบารมี 26 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00
รวม 790 257 32.53 219 63 28.77 207 72 34.78 228 68 29.82 136 54 39.71
วันที่ประมวลผล :: 17 กันยายน 2564 เวลา 18.44 น. (00:00:00)