ตัวชี้วัด 2.06.19.119 : 119.ร้อยละ 70 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง (Colposcopy)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 703
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 17,518 2,341 13.36 17,518 68 0.39 17,518 273 1.56 17,518 42 0.24 17,518 0 0.00
02 : วังทรายพูน 3,052 1,235 40.47 3,052 8 0.26 3,052 320 10.48 3,052 121 3.96 3,052 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5,404 1,685 31.18 5,404 19 0.35 5,404 8 0.15 5,404 104 1.92 5,404 0 0.00
04 : ตะพานหิน 8,911 2,701 30.31 8,911 87 0.98 8,911 294 3.30 8,911 135 1.51 8,911 0 0.00
05 : บางมูลนาก 5,576 1,618 29.02 5,576 8 0.14 5,576 467 8.38 5,576 51 0.91 5,576 0 0.00
06 : โพทะเล 9,172 2,583 28.16 9,172 7 0.08 9,172 476 5.19 9,172 43 0.47 9,172 0 0.00
07 : สามง่าม 5,725 2,419 42.25 5,725 8 0.14 5,725 161 2.81 5,725 162 2.83 5,725 0 0.00
08 : ทับคล้อ 6,097 1,435 23.54 6,097 5 0.08 6,097 15 0.25 6,097 61 1.00 6,097 0 0.00
09 : สากเหล็ก 3,277 828 25.27 3,277 4 0.12 3,277 124 3.78 3,277 3 0.09 3,277 0 0.00
10 : บึงนาราง 3,861 914 23.67 3,861 1 0.03 3,861 0 0.00 3,861 1 0.03 3,861 0 0.00
11 : ดงเจริญ 2,297 831 36.18 2,297 2 0.09 2,297 23 1.00 2,297 112 4.88 2,297 0 0.00
12 : วชิรบารมี 4,762 1,153 24.21 4,762 7 0.15 4,762 50 1.05 4,762 75 1.57 4,762 0 0.00
รวม 75,652 19,743 26.10 75,652 224 0.30 75,652 2,211 2.92 75,652 910 1.20 75,652 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:22)