ตัวชี้วัด 2.06.19.119 : 119.ร้อยละ 70 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง (Colposcopy)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

สถานบริการ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 5 ตุลาคม 2565 เวลา 12.10 น. (00:00:00)