ตัวชี้วัด 2.06.19.120 : 120.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 899
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 25,512 1,013 3.97 25,512 9 0.04 25,512 2 0.01 25,512 995 3.90 25,512 7 0.03
02 : วังทรายพูน 5,241 15 0.29 5,241 1 0.02 5,241 0 0.00 5,241 0 0.00 5,241 14 0.27
03 : โพธิ์ประทับช้าง 8,838 1,152 13.03 8,838 3 0.03 8,838 1,147 12.98 8,838 2 0.02 8,838 0 0.00
04 : ตะพานหิน 14,570 1,383 9.49 14,570 0 0.00 14,570 1,023 7.02 14,570 258 1.77 14,570 102 0.70
05 : บางมูลนาก 9,989 1,048 10.49 9,989 183 1.83 9,989 763 7.64 9,989 88 0.88 9,989 14 0.14
06 : โพทะเล 14,461 1,043 7.21 14,461 8 0.06 14,461 42 0.29 14,461 444 3.07 14,461 549 3.80
07 : สามง่าม 9,188 816 8.88 9,188 2 0.02 9,188 0 0.00 9,188 581 6.32 9,188 233 2.54
08 : ทับคล้อ 9,867 1,227 12.44 9,867 1 0.01 9,867 1 0.01 9,867 1,193 12.09 9,867 32 0.32
09 : สากเหล็ก 5,079 1,441 28.37 5,079 1,016 20.00 5,079 168 3.31 5,079 257 5.06 5,079 0 0.00
10 : บึงนาราง 5,987 690 11.52 5,987 0 0.00 5,987 26 0.43 5,987 664 11.09 5,987 0 0.00
11 : ดงเจริญ 4,327 380 8.78 4,327 1 0.02 4,327 377 8.71 4,327 2 0.05 4,327 0 0.00
12 : วชิรบารมี 7,073 875 12.37 7,073 1 0.01 7,073 864 12.22 7,073 10 0.14 7,073 0 0.00
รวม 120,132 11,083 9.23 120,132 1,225 1.02 120,132 4,413 3.67 120,132 4,494 3.74 120,132 951 0.79
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:02)