ตัวชี้วัด 2.06.20.116 : 116. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (เป้าหมายจังหวัด < ร้อยละ 9)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1138
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 55 10 18.18 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
04 : ตะพานหิน 12 2 16.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 16 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 6 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 105 12 11.43 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 17 กันยายน 2564 เวลา 18.44 น. (00:00:00)