ตัวชี้วัด 2.06.20.121 : 121.ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 646
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 1,323 865 65.38 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 468 346 73.93 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 774 515 66.54 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 972 733 75.41 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 783 515 65.77 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 888 620 69.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 652 451 69.17 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 228 179 78.51 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 324 232 71.60 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 320 216 67.50 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 57 37 64.91 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 311 228 73.31 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 7,100 4,937 69.54 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:01)