ตัวชี้วัด 2.06.21.118 : 118. ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 2599
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 25,638 1,858 7.25 25,638 26 0.10 25,638 366 1.43 25,638 1,217 4.75 25,638 249 0.97
02 : วังทรายพูน 5,161 190 3.68 5,161 3 0.06 5,161 186 3.60 5,161 1 0.02 5,161 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 8,753 989 11.30 8,753 581 6.64 8,753 406 4.64 8,753 2 0.02 8,753 0 0.00
04 : ตะพานหิน 14,786 2,080 14.07 14,786 0 0.00 14,786 1,532 10.36 14,786 119 0.80 14,786 429 2.90
05 : บางมูลนาก 10,035 770 7.67 10,035 0 0.00 10,035 347 3.46 10,035 423 4.22 10,035 0 0.00
06 : โพทะเล 14,313 865 6.04 14,313 0 0.00 14,313 723 5.05 14,313 142 0.99 14,313 0 0.00
07 : สามง่าม 9,276 1,014 10.93 9,276 0 0.00 9,276 928 10.00 9,276 83 0.89 9,276 3 0.03
08 : ทับคล้อ 10,368 1,168 11.27 10,368 0 0.00 10,368 1,156 11.15 10,368 9 0.09 10,368 3 0.03
09 : สากเหล็ก 5,065 1,168 23.06 5,065 793 15.66 5,065 95 1.88 5,065 280 5.53 5,065 0 0.00
10 : บึงนาราง 6,463 719 11.12 6,463 0 0.00 6,463 709 10.97 6,463 10 0.15 6,463 0 0.00
11 : ดงเจริญ 4,261 364 8.54 4,261 0 0.00 4,261 329 7.72 4,261 35 0.82 4,261 0 0.00
12 : วชิรบารมี 6,782 794 11.71 6,782 0 0.00 6,782 584 8.61 6,782 210 3.10 6,782 0 0.00
รวม 120,901 11,979 9.91 120,901 1,403 1.16 120,901 7,361 6.09 120,901 2,531 2.09 120,901 684 0.57
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.45 น. (00:00:01)