ตัวชี้วัด 2.06.21.121 : 121. ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 491
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 25,504 9,396 36.84 25,504 1,862 7.30 25,504 7,504 29.42 25,504 30 0.12 25,504 0 0.00
02 : วังทรายพูน 4,295 3,437 80.02 4,295 1,537 35.79 4,295 1,898 44.19 4,295 2 0.05 4,295 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 7,753 7,177 92.57 7,753 3,459 44.61 7,753 3,717 47.94 7,753 1 0.01 7,753 0 0.00
04 : ตะพานหิน 12,782 9,799 76.66 12,782 1,796 14.05 12,782 8,003 62.61 12,782 0 0.00 12,782 0 0.00
05 : บางมูลนาก 8,326 4,989 59.92 8,326 158 1.90 8,326 4,361 52.38 8,326 470 5.64 8,326 0 0.00
06 : โพทะเล 12,416 10,481 84.42 12,416 825 6.64 12,416 9,655 77.76 12,416 1 0.01 12,416 0 0.00
07 : สามง่าม 8,317 7,289 87.64 8,317 5,200 62.52 8,317 1,942 23.35 8,317 147 1.77 8,317 0 0.00
08 : ทับคล้อ 8,866 8,088 91.22 8,866 1,587 17.90 8,866 6,501 73.33 8,866 0 0.00 8,866 0 0.00
09 : สากเหล็ก 4,536 3,073 67.75 4,536 425 9.37 4,536 2,629 57.96 4,536 19 0.42 4,536 0 0.00
10 : บึงนาราง 5,926 5,518 93.12 5,926 2,370 39.99 5,926 3,148 53.12 5,926 0 0.00 5,926 0 0.00
11 : ดงเจริญ 3,482 3,217 92.39 3,482 11 0.32 3,482 3,206 92.07 3,482 0 0.00 3,482 0 0.00
12 : วชิรบารมี 6,043 3,429 56.74 6,043 1,255 20.77 6,043 1,735 28.71 6,043 439 7.26 6,043 0 0.00
รวม 108,246 75,893 70.11 108,246 20,485 18.92 108,246 54,299 50.16 108,246 1,109 1.02 108,246 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2564 เวลา 22.46 น. (00:00:11)