ตัวชี้วัด 2.06.24.126 : 126.ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury และ Fracture Hip (Fragility fracture)* ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 816
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 102 72 70.59 38 13 34.21 64 59 92.19 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 13 12 92.31 5 5 100.00 8 7 87.50 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 37 35 94.59 16 14 87.50 21 21 100.00 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 10 9 90.00 7 6 85.71 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 41 41 100.00 12 12 100.00 29 29 100.00 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 18 17 94.44 4 4 100.00 14 13 92.86 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 13 18 138.46 3 5 166.67 10 13 130.00 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 4 3 75.00 2 1 50.00 2 2 100.00 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
10 : บึงนาราง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11 : ดงเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12 : วชิรบารมี 9 8 88.89 2 2 100.00 7 6 85.71 0 0 nan 0 0 nan
รวม 247 215 87.04 89 62 69.66 158 153 96.84 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:29)