ตัวชี้วัด 2.06.25.117 : 117. ผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1748
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 2,079 483 23.23 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1,473 471 31.98 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 3,036 1,118 36.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 2,903 921 31.73 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 2,281 676 29.64 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 2,341 652 27.85 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 1,458 393 26.95 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 1,965 735 37.40 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1,521 492 32.35 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 2,890 1,639 56.71 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 691 118 17.08 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 3,740 1,454 38.88 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 26,378 9,152 34.70 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 00.31 น. (00:00:01)