ตัวชี้วัด 2.06.25.118 : 118. ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง PMDs (คน)

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 2543
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 5,336 1,725 32.33 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 2,905 2,112 72.70 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4,100 3,607 87.98 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 5,228 4,905 93.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 5,157 2,632 51.04 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 4,227 2,698 63.83 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 2,939 1,195 40.66 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 3,268 1,658 50.73 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 2,149 981 45.65 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 4,240 3,149 74.27 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1,271 1,045 82.22 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 5,301 675 12.73 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 46,121 26,382 57.20 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 00.31 น. (00:00:00)