ตัวชี้วัด 2.06.26.132 : 132.ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 555
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 145 7 4.83 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 88 9 10.23 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 76 5 6.58 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 95 8 8.42 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 93 11 11.83 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 84 3 3.57 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 107 6 5.61 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 68 5 7.35 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 44 5 11.36 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 31 2 6.45 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 31 6 19.35 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 58 5 8.62 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 920 72 7.83 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:00)