ตัวชี้วัด 2.06.26.133 : 133.ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1025
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
01 : เมืองพิจิตร 33 37 1.12 11 17 1.55 11 17 1.55 9 16 1.78 14 8 0.57
02 : วังทรายพูน 7 193 27.57 3 6 2.00 5 122 24.40 1 102 102.00 1 29 29.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 0 54 0.00 0 3 0.00 0 20 0.00 0 18 0.00 0 22 0.00
04 : ตะพานหิน 2 23 11.50 1 6 6.00 1 9 9.00 0 14 inf 0 3 inf
05 : บางมูลนาก 5 41 8.20 3 7 2.33 1 24 24.00 0 17 inf 1 1 1.00
06 : โพทะเล 16 54 3.38 4 5 1.25 7 36 5.14 9 23 2.56 7 3 0.43
07 : สามง่าม 0 41 0.00 0 0 0.00 0 20 0.00 0 23 0.00 0 7 0.00
08 : ทับคล้อ 8 50 6.25 2 9 4.50 2 33 16.50 5 17 3.40 1 5 5.00
09 : สากเหล็ก 1 11 11.00 0 0 nan 1 9 9.00 0 5 inf 0 1 inf
10 : บึงนาราง 12 6 0.50 0 0 nan 10 6 0.60 3 0 0.00 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 5 14 2.80 0 10 inf 0 5 inf 1 4 4.00 4 1 0.25
12 : วชิรบารมี 1 23 23.00 0 1 inf 1 21 21.00 0 4 inf 0 1 inf
รวม 90 547 6.08 24 64 2.67 39 322 8.26 28 243 8.68 28 81 2.89
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:00)