ตัวชี้วัด 2.06.27.120 : 120. ผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 404
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 2,757 1,613 58.51 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1,401 802 57.24 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1,576 766 48.60 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 1,016 580 57.09 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 2,665 1,643 61.65 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 1,341 797 59.43 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 1,126 766 68.03 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 1,619 1,109 68.50 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1,230 686 55.77 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 832 527 63.34 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 888 478 53.83 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 3,653 1,980 54.20 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 20,104 11,747 58.43 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 มีนาคม 2566 เวลา 00.32 น. (00:00:01)