ตัวชี้วัด 2.06.27.138 : 138.เด็ก 12 ปีปราศจากฟันผุ (caries free)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 794
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 58 23 39.66 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 95 34 35.79 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 71 9 12.68 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 202 54 26.73 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 40 13 32.50 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 238 31 13.03 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 65 10 15.38 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 232 12 5.17 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 140 23 16.43 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 244 16 6.56 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 66 19 28.79 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 124 4 3.23 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 1,575 248 15.75 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:01)