ตัวชี้วัด 2.06.27.140 : 140.ผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้ความครอบคลุม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1134
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
: 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
01 : เมืองพิจิตร 47,501 3,079 6.48 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 8,340 1,073 12.87 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 14,146 1,368 9.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 23,866 2,570 10.77 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 14,400 1,222 8.49 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 24,184 2,826 11.69 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 15,234 1,117 7.33 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 17,090 2,131 12.47 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 9,108 955 10.49 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 10,990 1,209 11.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 5,881 855 14.54 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 13,399 1,232 9.19 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 204,139 19,637 9.62 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:05)