ตัวชี้วัด 2.06.27.142 : 142.ผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 574
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
: 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 : เมืองพิจิตร 1,512 708 46.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 1,268 777 61.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1,800 1,214 67.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 3,528 2,145 60.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 3,325 2,211 66.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 3,175 1,969 62.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 1,573 1,131 71.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 2,727 1,924 70.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 1,901 1,024 53.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 936 608 64.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 617 325 52.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 4,013 2,751 68.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 26,375 16,787 63.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:03)