ตัวชี้วัด 2.06.27.144 : 144.อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1135
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 79,284 10,143 12.79 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 15,304 5,465 35.71 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 26,418 5,236 19.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 42,849 10,818 25.25 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 28,176 6,769 24.02 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 42,731 11,743 27.48 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 27,522 4,813 17.49 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 30,350 8,015 26.41 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 15,964 4,663 29.21 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 19,004 4,526 23.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 11,802 3,057 25.90 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 22,646 7,302 32.24 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 362,050 82,550 22.80 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:00)