ตัวชี้วัด 2.06.27.145 : 145.ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม) (เก่า 6 กลุ่ม 14 กิจกรรม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1073
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 19 0 0.00 0 3 inf 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 7 1 14.29 0 6 inf 0 1 inf 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 10 1 10.00 0 5 inf 0 1 inf 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 13 4 30.77 0 11 inf 0 4 inf 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 13 0 0.00 0 7 inf 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 10 9 90.00 0 9 inf 0 9 inf 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 7 1 14.29 0 3 inf 0 1 inf 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 8 3 37.50 0 4 inf 0 3 inf 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 6 4 66.67 0 5 inf 0 4 inf 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 6 3 50.00 0 4 inf 0 3 inf 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 6 0 0.00 0 5 inf 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 7 1 14.29 0 6 inf 0 1 inf 0 0 nan 0 0 nan
รวม 112 27 24.11 0 68 inf 0 27 inf 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.39 น. (00:00:00)