ตัวชี้วัด 2.06.27.199 : 136_1.ร้อยละเด็ก 3 ปี ได้รับการตรวจฟัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1314
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 509 254 49.90 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 121 78 64.46 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 221 42 19.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 297 131 44.11 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 211 78 36.97 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 342 198 57.89 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 243 103 42.39 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 249 112 44.98 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 147 56 38.10 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 163 108 66.26 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 96 32 33.33 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 192 119 61.98 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 2,791 1,311 46.97 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.47 น. (00:00:00)