ตัวชี้วัด 2.06.29.134 : 134. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 40)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1884
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 80,954 14,554 17.98 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 15,197 5,316 34.98 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 26,320 7,024 26.69 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 43,836 13,512 30.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 28,085 8,062 28.71 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 42,148 11,780 27.95 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 28,061 10,811 38.53 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 31,232 9,519 30.48 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 15,868 4,738 29.86 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 20,293 5,192 25.59 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 11,832 3,281 27.73 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 21,491 8,664 40.31 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 365,317 102,453 28.04 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.46 น. (00:00:01)