ตัวชี้วัด 2.06.29.135 : 135. รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์ จัดบริการสุขภาพช่องปาก 7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม(เก่า 6 กลุ่ม 14 กิจกรรม) (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 60)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1413
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 19 2 10.53 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 7 2 28.57 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 10 2 20.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 13 6 46.15 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 13 7 53.85 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 10 8 80.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 7 1 14.29 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 8 4 50.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 6 3 50.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 6 4 66.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 6 1 16.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 7 7 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 112 47 41.96 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.38 น. (00:00:00)