ตัวชี้วัด 2.09.29.153 : 153.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 9. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

     
Hit 1136
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 1,621,987 1,180,225 72.76 1,621,987 370,992 22.87 1,621,987 456,592 28.15 1,621,987 352,641 21.74 1,621,987 0 0.00
02 : วังทรายพูน 152,549 131,998 86.53 152,549 27,660 18.13 152,549 48,667 31.90 152,549 55,671 36.49 152,549 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 461,393 467,470 101.32 461,393 91,019 19.73 461,393 169,164 36.66 461,393 207,287 44.93 461,393 0 0.00
04 : ตะพานหิน 641,107 832,908 129.92 641,107 129,595 20.21 641,107 209,804 32.73 641,107 493,509 76.98 641,107 0 0.00
05 : บางมูลนาก 471,545 497,307 105.46 471,545 122,736 26.03 471,545 176,248 37.38 471,545 198,323 42.06 471,545 0 0.00
06 : โพทะเล 385,314 1,086,052 281.86 385,314 103,397 26.83 385,314 214,088 55.56 385,314 768,567 199.47 385,314 0 0.00
07 : สามง่าม 289,428 231,383 79.94 289,428 51,006 17.62 289,428 78,835 27.24 289,428 101,542 35.08 289,428 0 0.00
08 : ทับคล้อ 575,514 584,463 101.55 575,514 139,345 24.21 575,514 182,304 31.68 575,514 262,814 45.67 575,514 0 0.00
09 : สากเหล็ก 139,345 196,402 140.95 139,345 40,126 28.80 139,345 69,248 49.70 139,345 87,028 62.46 139,345 0 0.00
10 : บึงนาราง 209,153 410,511 196.27 209,153 76,032 36.35 209,153 117,730 56.29 209,153 216,749 103.63 209,153 0 0.00
11 : ดงเจริญ 125,293 516,514 412.24 125,293 33,982 27.12 125,293 393,110 313.75 125,293 89,422 71.37 125,293 0 0.00
12 : วชิรบารมี 187,062 184,063 98.40 187,062 35,196 18.82 187,062 59,822 31.98 187,062 89,045 47.60 187,062 0 0.00
รวม 5,259,690 6,319,296 120.15 5,259,690 1,221,086 23.22 5,259,690 2,175,612 41.36 5,259,690 2,922,598 55.57 5,259,690 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:29)