ตัวชี้วัด 4.11.37.152 : 152. ร้อยละ 75 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 100)

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

     
Hit 1188
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
02 : วังทรายพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
04 : ตะพานหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
05 : บางมูลนาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
06 : โพทะเล 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 1 inf 0 0 nan
07 : สามง่าม 8 8 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00
08 : ทับคล้อ 2 2 100.00 0 0 nan 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
10 : บึงนาราง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11 : ดงเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12 : วชิรบารมี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 11 11 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 3 4 133.33 2 2 100.00
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.46 น. (00:00:00)