ตัวชี้วัด 4.12.34.142 : 142. ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการมีระดับความสำเร็จการดำเนินงาน OPD และ IPD Paperless ผ่านระดับ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

     
Hit 1929
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 15 15 100.00
02 : วังทรายพูน 6 6 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 25 25 100.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4 3 75.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 20 19 95.00
04 : ตะพานหิน 11 11 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 55 55 100.00
05 : บางมูลนาก 8 8 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 40 40 100.00
06 : โพทะเล 2 2 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 10 10 100.00
07 : สามง่าม 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 15 15 100.00
08 : ทับคล้อ 7 7 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 35 35 100.00
09 : สากเหล็ก 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 5 100.00
10 : บึงนาราง 5 5 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 25 25 100.00
11 : ดงเจริญ 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 5 100.00
12 : วชิรบารมี 5 5 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 25 25 100.00
รวม 56 55 98.21 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 275 274 99.64
วันที่ประมวลผล :: 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. (00:00:00)