ตัวชี้วัด 4.12.38.156 : 156. ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

     
Hit 402
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 2,000 1,556 77.80 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 800 623 77.88 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1,100 851 77.36 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 1,400 1,111 79.36 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 1,400 1,096 78.29 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 1,100 871 79.18 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 800 616 77.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 900 699 77.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 700 553 79.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 700 551 78.71 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 700 551 78.71 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 800 640 80.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 12,400 9,718 78.37 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2564 เวลา 22.46 น. (00:00:00)