ตัวชี้วัด 4.13.40.164 : 164. กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินงบประมาณที่ได้รับปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

     
Hit 1631
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 6,279,625 3,691,423 58.78 0 0 nan 6,279,625 3,691,423 58.78 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1,384,382 1,083,064 78.23 0 0 nan 1,384,382 1,083,064 78.23 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 2,571,640 1,826,701 71.03 0 0 nan 2,571,640 1,826,701 71.03 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 3,915,089 2,287,120 58.42 0 0 nan 3,915,089 2,287,120 58.42 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 3,304,125 3,386,893 102.50 0 0 nan 3,304,125 3,386,893 102.50 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 3,436,772 3,537,797 102.94 0 0 nan 3,436,772 3,537,797 102.94 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 2,498,672 693,160 27.74 0 0 nan 2,498,672 693,160 27.74 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 2,894,637 2,231,711 77.10 0 0 nan 2,894,637 2,231,711 77.10 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1,398,330 672,754 48.11 0 0 nan 1,398,330 672,754 48.11 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 1,671,725 784,612 46.93 0 0 nan 1,671,725 784,612 46.93 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1,357,403 885,422 65.23 0 0 nan 1,357,403 885,422 65.23 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 1,777,620 1,437,562 80.87 0 0 nan 1,777,620 1,437,562 80.87 0 0 nan 0 0 nan
รวม 32,490,020 22,518,219 69.31 0 0 nan 32,490,020 22,518,219 69.31 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.46 น. (00:00:00)