ตัวชี้วัด 4.13.36.170 : 170.ร้อยละ รพ.สต.มีเงินบำรุงคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

     
Hit 589
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 32 32 100.00 17 16 94.12 17 16 94.12 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 0 6 0.00 7 6 0.00 7 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 20 20 100.00 10 10 100.00 10 10 100.00 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 0 13 0.00 13 13 0.00 13 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
05 : บางมูลนาก 0 12 0.00 12 12 0.00 12 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
06 : โพทะเล 20 20 100.00 10 10 100.00 10 10 100.00 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 14 14 100.00 7 7 100.00 7 7 100.00 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 16 16 100.00 8 8 100.00 8 8 100.00 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 12 12 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 12 12 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 0 6 0.00 6 6 0.00 6 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12 : วชิรบารมี 0 7 0.00 7 7 0.00 7 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 126 170 134.92 109 107 98.17 109 63 57.80 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:29)