ตัวชี้วัด 4.13.36.171 : 171.จำนวนหน่วยบริการมีประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินการคลังระดับ A

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

     
Hit 989
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 12 5 41.67 12 5 41.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:29)