ตัวชี้วัด 4.14.37.148 : 148. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

     
Hit 759
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ระดับ เป้าหมาย ผลงาน ระดับ เป้าหมาย ผลงาน ระดับ เป้าหมาย ผลงาน ระดับ เป้าหมาย ผลงาน ระดับ
01 : เมืองพิจิตร 12 12 1.00 6 6 1.00 6 6 1.00 0 0 nan 0 0 nan
รวม 12 12 1.00 6 6 1.00 6 6 1.00 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กันยายน 2566 เวลา 11.53 น. (00:00:01)