ตัวชี้วัด 4.14.37.175 : 175.ร้อยละรพสต.ที่ลดภาระงานด้านการเงิน-พัสดุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

     
Hit 1164
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 17 17 100.00 17 0 0.00 17 0 0.00 17 0 0.00 17 17 100.00
02 : วังทรายพูน 7 7 100.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 7 100.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 10 10 100.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 10 100.00
04 : ตะพานหิน 13 13 100.00 13 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 13 13 100.00
05 : บางมูลนาก 13 13 100.00 13 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 13 13 100.00
06 : โพทะเล 10 10 100.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 11 10 90.91
07 : สามง่าม 7 7 100.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 7 100.00
08 : ทับคล้อ 8 8 100.00 8 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 8 8 100.00
09 : สากเหล็ก 6 6 100.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 6 100.00
10 : บึงนาราง 6 6 100.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 6 100.00
11 : ดงเจริญ 6 6 100.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 6 100.00
12 : วชิรบารมี 7 7 100.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 7 100.00
รวม 110 110 100.00 110 0 0.00 110 0 0.00 110 0 0.00 111 110 99.10
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:29)