ตัวชี้วัด 4.14.37.177 : 177.จำนวนเวลาการทำงานจนท.รพสต.(เฉลี่ย)เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

     
Hit 1584
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 17 17 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 17 17 100.00
02 : วังทรายพูน 7 7 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 7 7 100.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 10 10 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 10 10 100.00
04 : ตะพานหิน 13 13 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 13 13 100.00
05 : บางมูลนาก 13 13 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 13 13 100.00
06 : โพทะเล 10 10 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 10 10 100.00
07 : สามง่าม 7 7 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 7 7 100.00
08 : ทับคล้อ 8 8 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 8 8 100.00
09 : สากเหล็ก 6 6 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 6 6 100.00
10 : บึงนาราง 6 6 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 6 6 100.00
11 : ดงเจริญ 6 6 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 6 6 100.00
12 : วชิรบารมี 7 7 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 7 7 100.00
รวม 110 110 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 110 110 100.00
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:29)