ตัวชี้วัด 4.14.37.178 : 178.จำนวนงานบริการจากระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น (งาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

     
Hit 1420
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
02 : วังทรายพูน 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
04 : ตะพานหิน 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
05 : บางมูลนาก 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
06 : โพทะเล 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
07 : สามง่าม 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
08 : ทับคล้อ 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 3 inf
09 : สากเหล็ก 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
10 : บึงนาราง 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
11 : ดงเจริญ 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
12 : วชิรบารมี 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 3 3 100.00
รวม 36 36 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 33 36 109.09
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:29)