จำนวนโรงเรียน

15

นักเรียน 1,716 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
อนุบาล

3

นักเรียน 48 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
ประถม

11

นักเรียน 1,453 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 215 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 0 17 37 25 39 36 37 42 31 35 24 30 20 0 0 0 373
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล 0 0 0 0 4 8 6 6 4 7 8 9 6 0 0 0 58
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 0 3 6 6 16 11 14 15 5 11 0 0 0 0 0 0 87
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 29 41 41 31 37 37 36 32 45 48 31 24 29 36 530
07629 : รพ.สต.หนองพระ 0 0 12 16 16 19 15 18 18 9 21 15 13 0 0 0 172
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 0 0 6 14 7 23 25 21 1 0 0 0 0 0 97
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน 0 0 9 27 32 41 54 39 34 35 41 27 25 35 0 0 399
รวม 0 20 93 115 154 160 170 180 153 150 140 129 95 59 29 36 1,716