จำนวนโรงเรียน

22

นักเรียน 3,246 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

17

นักเรียน 2,546 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
มัธยม

4

นักเรียน 571 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 0 0 32 31 25 39 36 36 44 48 28 25 27 1 0 0 372
07691 : รพ.สต.เขาทราย 0 40 126 129 122 149 135 129 145 151 45 55 51 0 0 0 1,277
07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 0 16 29 40 37 31 43 32 39 40 7 7 20 0 0 0 341
07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง 0 4 27 30 34 39 41 24 29 22 24 24 29 12 9 10 358
07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 0 0 10 16 10 6 23 10 9 5 14 14 12 0 0 0 129
11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ 0 51 60 55 60 55 78 73 67 75 50 27 27 0 0 0 678
11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 0 1 14 8 13 18 5 16 9 7 0 0 0 0 0 0 91
รวม 0 112 298 309 301 337 361 320 342 348 168 152 166 13 9 10 3,246